Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

(dále jen „Zásady “)

 1. Úvodní ustanovení
 2. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto

Zásad je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

 1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
 2. a) Provozovatelem Klavers s.r.o, identifikační číslo 072 40 031, se sídlem

Nádražní 962/123, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, e-mail: info@klavers.cz

 1. b) Účastníkem fyzická osoba, která vyplní a odešle Provozovatel vyplnění registrační

formulář z webu; a

 1. c) Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo,

identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající

fyzické osoby.

Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování

Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka souvisejících se zpracováním Osobních údajů.

 1. Provozovatel je Klavers s.r.o. a za tímto účelem provozuje web jadranzapusu.cz V rámci této

služby jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:

 1. a) v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo

služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem,

jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou; a

 1. b) za účelem/účely uvedenými níže.

Provozovatel dále zpracovává Osobní údaje Účastníků také v souvislosti s marketingem

Provozovatele.

 1. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným

subjektem. Ke zpracovávaným Osobním údajům bude mít přístup pouze správce.

 1. Účel zpracování Osobních údajů
 2. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem (čl. 6

odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné

 1. a) povinnosti a Provozovatel tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6

odst. 1 písm. c) GDPR);

 1. b) k marketingovým účelům, aby Provozovatel co nejlépe přizpůsobil nabídku svých

produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich Účastníkovým potřebám, pro tento

účel zpracování správce získává Účastníkův jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm.

 1. a) GDPR;
 2. c) k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a

včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem,

plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a

Účastníkem vyplývají, ochrana reputace Provozovatele jako správce webu a ochrana

majetkových zájmů Provozovatele pro případné soudní spory.

III. Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování.

 1. Na Účastníky, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů a další příslušné právní předpisy.

 1. Účastník bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne

zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.

 1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem

a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro

poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

 1. Poskytování Osobních údajů Provozovateli je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně

poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a

zákonné povinnosti správce, je od Účastníka vyžadován souhlas. Pokud Účastník neudělí

Provozovateli souhlas ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že

by Provozovatel v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby.

 1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a

Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po

dobu stanovenou v souhlasu.

 1. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje

zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího

se vztahu mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů

Provozovatele.

 1. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a

telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po

roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.

 1. Po uplynutí lhůty uvedené v článku III. odst. 5, odst. 6 a odst. 7 Provozovatel Osobní údaje

zlikviduje.

 1. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
 2. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních

údajů.

 1. Osobní údaje Účastníků nebudou předávány žádným třetím osobám, do třetí země ani

mezinárodní organizaci.

 1. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
 2. Účastník bere na vědomí, že jeho Osobní údaje jsou uloženy v datacentrech společnosti [Google

LLC]. Provozovatel využívá služby [G Suite a Google Cloud Platform], jejichž provoz je

v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

 1. Účastník bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti [Google LLC] na jeho

zařízení.

 1. Práva Účastníka související se zpracováváním
 2. Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě

souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se

zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti

Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu

uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů,

které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li

zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v

platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze vyplněním formuláře/odškrtnutím

políčka/zasláním odvolání na adresu sídla Provozovatele nebo pomocí odkazu v e-mailové

komunikaci.

 1. Účastník má dále právo:
 2. Být informován o zpracování svých Osobních údajů
 3. Účastník je oprávněn od Provozovatele požadovat informace, zda jsou Osobní

údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, má

Účastník právo od Provozovatele požadovat informace zejména o totožnosti a

kontaktních údajích Provozovatele, jeho zástupci a případně pověřenci pro

ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených

Osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců Osobních údajů, o

oprávněných zájmech Provozovatele, o výčtu práv Účastníka, o možnosti

obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných

Osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

 1. Pokud Provozovatel hodlá dále Osobní údaje Účastníka zpracovávat pro jiný

účel, než pro který byly získány, poskytne Účastníkovi ještě před uvedeným

dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné

informace.

 1. Požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům

Účastník je od Provozovatele oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho/její Osobní údaje

zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích

dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní Osobních údajů,

informace o Účastníkových právech (práva požadovat od Provozovatele opravu nebo výmaz,

omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat

stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji Osobních

údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a

profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a

předpokládaných důsledků takového zpracování pro Účastníka, informace a

záruky v případě předávání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní

organizace. Účastník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných Osobních

údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a

svobody jiných osob.

 1. Na opravu poskytnutých Osobních údajů
 2. Pokud došlo na straně Účastníka například ke změně bydliště, telefonního

čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za Osobní údaj, má Účastník

právo od správce požadovat opravu zpracovávaných Osobních údajů. Navíc

má Účastník právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím

dodatečného prohlášení.

 1. Na výmaz poskytnutých Osobních údajů
 2. V určitých stanovených případech má Účastník právo požadovat, aby

Provozovatel Osobní údaje Účastníka vymazal. Mezi takové případy patří

například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále

potřebné. Provozovatel Osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti

automaticky, Účastník se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit.

Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo

Účastníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si

Osobní údaje Účastníka ponechat) a o jejím vyřízení bude Účastník detailně

informován.

 1. Na omezení zpracování Osobních údajů
 2. Provozovatel zpracovává Osobní údaje Účastníka pouze v nezbytně nutném

rozsahu. Pokud by však Účastník měl pocit, že Provozovatel např. překračuje

výše stanovené účely, pro které Osobní údaje zpracovává, může Účastník

podat žádost, aby jeho/její Osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro

nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly Osobní údaje blokovány. Žádost

Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete

detailně informován.

 1. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 2. Účastník se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování

Osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů,

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky

https://www.uoou.cz/.
 1. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů,

které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými

právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,

může:

 1. požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu

info@klavers.cz ;

 1. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu

info@klavers.cz , aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého

stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních

údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka.

Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro

ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit

se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 1. Účastník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese Nádražní 962/123, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava nebo elektronicky na adrese info@klavers.cz .
 1. Požádá-li Účastník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu

Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od

obdržení žádosti Provozovatelem na adrese Nádražní 962/123, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.

 1. Pokud Účastník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel

mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Účastník požádá o jiný

způsob poskytnutí informací.

 1. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie

zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím

spojené.

 1. Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a můžou být využívány k profilaci nebo

automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce. Provozovatel při tom

používá následujících metod:

 1. analýza Vašich aktivit na internetových stránkách správce.
 2. V důsledku těchto aktivit Provozovatele bude chování Účastníka na internetových stránkách

mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do práva na soukromí. Zároveň ale toto

vyhodnocování přispívá k tomu, aby Účastníkovi byly zasílány jen ty reklamní nabídky ohledně

výrobků a služeb správce, o které by mohl/a mít vhledem k výsledkům provedeného

vyhodnocování zájem.

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním

řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení

případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem

a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

 1. Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem

uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak

činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.

 1. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel

informuje Účastníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

 1. Tyto Zásady nabývají účinnosti 18.5. 2018.